Lữ hành

ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG-SÔNG BẾN HẢI

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trở thành địa danh quan trọng của đất nước suốt 20 năm thế kỷ trước. Từ sau Hiệp định Genève 1954,...

Xem chi tiết

Lữ hành

ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG-SÔNG BẾN HẢI

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trở thành địa danh quan trọng của đất nước suốt 20 năm thế kỷ trước. Từ sau Hiệp định Genève 1954,...

Xem chi tiết